پایان شب سیه سپید است

همی دیدم جمع دوستان مست اندر بوستان

یاران دست در دست می سرودند ترانه ای

هوش می برد رخ یارم و گل می شکفت

از پس رخ دلدارم همی پرسیدم از دوست

که ای یار گرمابه و هم پیاله مغ خرابات میخانه

شنیدی که پایان شب سیه سپید است و تا سحر

نمانده دمی و جمع ما می شود هوشیار باز ای راوی

گفت ای مست هوشیار همانطور کز عشق دوران

آب حیوان شود زمزم و ساقی شود روح الباقی

روز از نو و روزی از نو دوباره شمع و یار و پروانه

در جمع مستان دستان یار پر از انگبین و شوکران

چرا که جایی باشد عشق شوکران از پی اش همی آید

یا نیش و نوش از بهر همند و عشق و شوکران از آن همند

همی نیوشیدم از در گه راز جامه در دست در آغوش ساقی باز

با نوای باقی ای مست هوشیار شوی تو بیدار در پایان سیاهی

در اول راهی که ندارد پایانی و شود مانند ازل شروع تنها با قدمی

که تو آن را برداشته ای و زندگی درسی است که تو آن را استادی

عشق یار و دیدار دلدار نیارزد به دم مستی اندر جمع هوشیاران

وقتی که جمع کوران عصا سوار شوند بیدار و پویای راه پیاده در راه

هوشیاری و بیداری در میدانی که سوارش تو باشی و دلدارش تو

آری آری زندگی زیباست تنها آتشگهی است دیرینه پابرجا

که گر بیفروزیش شعله اش از هر کران پیداست و سپیدی اش رهنما

ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست نه از آب حیوان و عصا

Hootan Dehbonei is a President of Everlasting Fairytale with a strong social skills and IT based experience. Using his skills, he has been a successful management consultant. Using his experience and potential he founded his company Everlasting Fairytale Inc. in 2008. You could expect a modern design from his company using technology innovative interesting context and his knowledge. You could expect a good and reliable analytic web system using google analytic. This initiative helps you to track all of your investment and returns in the entire life of his company documented. As a result of clarity and lawful and proper documentation you would achieve high credential from market due to appropriate use of opportunities, potential and knowledge. He is a qualified author and translator in German and English, accredited by National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd as a paraprofessional interpreter ( NAATI ) between the English and Persian languages (both language directions), Associate Charter Financial Accountant ( CFA ), Associate Certified Accountants ( CPA ), Microsoft Partner ( MPN )and Microsoft Certified Professionals ( MCP ). These qualifications and knowledge support directly his success in investment and adding value to your company. As you could perceive you could expect a multi functions person to be able active in the Translation, Development of Marketing Strategy for Sale and Purchase, R&D, Web Development and Design and Work in a Team of professional with diverse background. Hence You could expect to run a proper business with the least expenses and residual values and the highest return. Everlasting Fairytale Inc. is Hootan Dehbonei Company providing translation services. It is active in information service industry in addition of visual arts, entertainment industry, media and contemporary literature. It functions as Translating & Interpreting, Freelancing, Financial Consulting, E-business, Publishing, Marketing, Advertising and E-commerce Company. The web sites of the company are an actual application for a creative and modern web development and design.

Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*