وقتی که قطره دریا می شود

وقتی که من و تو ما می شود

وقتی که شب ماه می شود

وقتی سحر بعد از شب تار می شود

وقتی که سال نو می شود

وقتی دنیا نو می شود

وقتی که دلی شاد می شود

وقتی که نوزادی زاده می شود

وقتی که عاشقی به وصل یارش می رسد

وقتی دلداری به نیازش می رسد

وقتی که زادروزت باز می شود

وقتی که روزت شروع می شود

وقتی که کارروزانه ات تمام می شود

وقتی که چراغ خانه ات روشن می شود

وقتی که بی نوایی اطعام می شود

وقتی که عشقی به زبان آورده می شود

وقتی که نوای سازی به گوش

وقتی که در میدان رقصی

وقتی که شبها می ترسی

وقتی که می بازی

وقتی که می بری

وقتی که ترانه ای را ترنم می کنی

وقتی که با آوای موسیقی در حال رقص

زیر لب آهنگی می سرایی

و شعری می خوانی

وقتی که عصر چای می نوشی

وقتی که می خوابی

وقتی که بیداری

وقتی که غمگینی

وقتی که شادی

در هر لحظه ای

در هر محضری

وز هر منظری

این منم که می خوانم به یادت

جاودانه مانی ای عشق من

ای شادی رویاهای من

قطره دریا شود

وقتی که من و تو ما شود

وقتی شب سحر شود

وقتی من تو ما شود…

۱۳۹۸/۱۰/۰۶

Tagged with:

همی دیدم جمع دوستان مست اندر بوستان

یاران دست در دست می سرودند ترانه ای

هوش می برد رخ یارم و گل می شکفت

از پس رخ دلدارم همی پرسیدم از دوست

که ای یار گرمابه و هم پیاله مغ خرابات میخانه

شنیدی که پایان شب سیه سپید است و تا سحر

نمانده دمی و جمع ما می شود هوشیار باز ای راوی

گفت ای مست هوشیار همانطور کز عشق دوران

آب حیوان شود زمزم و ساقی شود روح الباقی

روز از نو و روزی از نو دوباره شمع و یار و پروانه

در جمع مستان دستان یار پر از انگبین و شوکران

چرا که جایی باشد عشق شوکران از پی اش همی آید

یا نیش و نوش از بهر همند و عشق و شوکران از آن همند

همی نیوشیدم از در گه راز جامه در دست در آغوش ساقی باز

با نوای باقی ای مست هوشیار شوی تو بیدار در پایان سیاهی

در اول راهی که ندارد پایانی و شود مانند ازل شروع تنها با قدمی

که تو آن را برداشته ای و زندگی درسی است که تو آن را استادی

عشق یار و دیدار دلدار نیارزد به دم مستی اندر جمع هوشیاران

وقتی که جمع کوران عصا سوار شوند بیدار و پویای راه پیاده در راه

هوشیاری و بیداری در میدانی که سوارش تو باشی و دلدارش تو

آری آری زندگی زیباست تنها آتشگهی است دیرینه پابرجا

که گر بیفروزیش شعله اش از هر کران پیداست و سپیدی اش رهنما

ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست نه از آب حیوان و عصا

Tagged with:

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!